Zmiana organizacji pracy od dnia 18 listopada 

UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe prowadzone na placu zabaw obiekt nieczynny do odwołania.

Strona głównaDokumentyWymagania edukacyjne z przedmiotówKlasy gimnazjalneDokumentyWymagania edukacyjne z zajęć artystycznych "Historia ubioru" dla klas I-III gimnazjum

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych "Historia ubioru" dla klas I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych "Historia ubioru" dla klas I-III gimnazjum

Podstawą wystawienia oceny pozytywnej z zajęć artystycznych jest regularna obecność ucznia na lekcjach lub nieregularna, usprawiedliwiona.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

- jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej w działaniu na zajęciach,

- jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych,

- nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o sztuce, problemach plastycznych i historii ubioru,

- uzyskuje oceny niedostateczne z wypowiedzi ustnych i pisemnych, zadanych prac oraz ze sprawdzianów wiedzy,

- nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

- nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

- bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia,

- jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych,

- wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach,

- wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów sztuki i problematyki plastycznej – potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową wiedzę z dziedzin sztuk plastycznych i historii ubioru,

- ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie,

- nie posiada umiejętności analizy i syntezy, bardzo rzadko używa nomenklatury plastycznej,

- często nie odrabia prac domowych, wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy,

- zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i nieestetycznie,

- posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej.

Ocena dostateczna

Uczeń:

- z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne, wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji,

- wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych, dziejów sztuki i historii ubioru – potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki,

- posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania,

- posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada

poprawnie na pytania,

- zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej,

- poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne, odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie,

- nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem,

- prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową

Ocena dobra

Uczeń:

- wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania,

- jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne,

- posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym w zakresie dziejów sztuki, historii ubioru i problematyki plastycznej, wymienia nazwy kierunków w sztuce i potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz częściowo chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki; chętnie się uczy,

- posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji,

- starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

- posiada zdolność analizy i syntezy,

- odrabia poprawnie prace domowe,

- nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne,

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- posługuje się technologią komputerową w stopniu podstawowym.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji,

- jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne,

- posiada pełną wiedzę programową z zakresu dziejów sztuki, historii ubioru i problematyki plastycznej, swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, dokonuje analizy dzieła sztuki, ma dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego;

- celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej,

- posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski,

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych,

- efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem

- bierze udział w konkursach plastycznych,

- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzonym.

Ocena celująca

Uczeń:

- wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach,

- jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i nadprogramowe,

- swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki, historii ubioru i problemów plastycznych – zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle społeczno – historycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki,

- dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki,

- formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski,

- czynnie bierze udział w dyskusji,

- jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny – uczestniczy w wielu konkursach

plastycznych, zna placówki muzealne i galerie w Polsce i w Europie,

- prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne,

- celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej,

- systematycznie i wyjątkowo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową,

- zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine