Zmiana organizacji pracy od dnia 18 listopada 

UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe prowadzone na placu zabaw obiekt nieczynny do odwołania.

Strona głównaDokumentyWymagania edukacyjne z przedmiotówKlasy gimnazjalneDokumentyWymagania edukacyjne z biologii dla klas I-III gimnazjum

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I-III gimnazjum

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

-          prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,

-          potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-          formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-          dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,

-          wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

-          potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

-          bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-          wykonuje dodatkowe zadania i polecenia

-          wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-          w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe pytania,

-          bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

-          wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-          wykazuje szczególne zainteresowania biologią,

-          potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-          bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-          potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,

-          sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,

-          potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,

-          wykonuje prace i zadania dodatkowe

-          prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,

-          aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-          w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.

-          zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

-          potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-          posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,

-          wykonuje proste preparaty mikroskopowe,

-          udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-          jest aktywny na lekcji,

-          w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.

-          prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-          z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-          z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

-          wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

-          w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów.

-          Posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-          ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-          wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-          z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

-          wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

-          jest mało aktywny na lekcji,

-          w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.

-          prowadzi zeszyt przedmiotowy

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-          nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

-          wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-          nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-          wykazuje się bierną postawą na lekcji,

-          w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.

-          nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym

      

       


Propozycja szczegółowych wymagań edukacyjnych z biologii na poszczególne stopnie szkolne, do każdego działu programowego klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu i podręcznika Wydawnictwa Nowa Era

Dział

programu

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Uczeń:

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

Struktura organizmu i jej funkcje.

- na podstawie obserwacji prep. mikroskopowych stwierdza że organizmy zbudowane są z komórek,

- wymieni składniki komórki roślinnej i zwierzęcej,

- rysuje schemat budowy komórki,

- podaje przykłady tkanek roślinnych i zwierzęcych,

- wykonuje rysunek schematyczny obserwowanych tkanek,

- rysuje pokrój rośliny okrytonasiennej i nazywa jej organy,

- wskazuje na żywym okazie rośliny korzeń, łodygę, liście, kwiaty,

- podaje po jednej funkcji korzenia, łodygi, liścia.

- podaje przykłady roślin jednorocznych, dwuletnich, i wieloletnich uprawianych w ogrodzie,

- wskazuje na modelu, schemacie lub żywym okazie części ciała ssaka,

- wymienia niektóre układy wewnętrzne ssaka,

- wylicza podstawowe czynności życiowe organizmów,

- dzieli organizmy na samożywne i cudzożywne.

- wymienia składniki komórki roślinnej i zwierzęcej,

- wykonuje preparat z liścia moczarki kanadyjskiej lub z łuski cebuli,

- rysuje komórkę i oznacza jej składniki

- podaje przykłady komórek największych i najmniejszych,

- nazywa podstawowe typy tkanek roślinnych i zwierzęcych,

- wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy tkankami twórczymi i stałymi,

- wykonuje rysunki schematyczne tkanek,

określa podstawowe funkcje tkanek,

- podaje po dwie funkcje korzenia łodygi i liści,

- podaje przykłady roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich,

- wymieni układy wewnętrzne ssaków,

- charakteryzuje podstawowe czynności życiowe organizmów.

- definiuje pojęcie komórka,

- odróżnia na preparacie mikroskopowym składniki komórki roślinnej i zwierzęcej,

- wykonuje rysunek komórki roślinnej i zwierzęcej na podstawie obserwacji mikroskop.

- wyjaśniarolę składników komórki,

- dokonuje podziału organelli komórkowych na żywe i martwe,i zwierzęcej,

- definiuje pojęcie tkanka,

- porównuje budowę komórki roślinnej

- klasyfikuje tkanki  roślinne wg wybranego kryterium ( żywe-martwe, twórcze-stałe, pierwotne- wtórne)

- klasyfikuje tkanki zwierzęce,

- omawia rolę poszczególnych tkanek roślinnych i zwierzęcych,

- klasyfikuje rośliny na jednokomórkowe, plechowce i organowce,

- uzasadnia nazwy rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie.

- określa dodatkowe funkcje poszczególnych organów u roślin,

- definiuje pojęcia narząd , układ,

- klasyfikuje zwierzęta na jednokomórkowce i tkankowce,

- charakteryzuje funkcje układów wewnętrznych ssaka,

-charakteryzuje poszczególne czynności życiowe,

-wskazujeistotneróżnicemiędzyorganizmemroślinnymi zwierzęcym.

- wyjaśnia związek składników komórki z czynnościami życiowymi organizmu,

- uzasadnia, które składniki komórki są żywe a które martwe,

- rozpoznaje poszczególne tkanki na preparatach mikroskopowych,

- wykazuje związek zachodzący między budową tkanek, ich rozmieszczeniem oraz funkcją,

-podaje różnice w budowie i funkcji tkanek mięśniowych,

- uzasadnia twardość tkanki kostnej,

- porównuje plechowce i organowce,

- dostrzega różnice w wykonywaniu czynności życiowych u roślin i zwierząt,

- wyjaśnia,  na czym polegają przystosowania organizmów do środowiska.

Czynności życiowe – wykonywanie ruchów.

- określa rolę tkanki nabłonkowej,

- wskazuje na rysunku warstwy skóry kręgowców,

- podaje przykłady pokrycia ciała u  ślimaka, dżdżownicy i raka,

- rozpoznaje na rysunkach schematycznych pokrycie ciała u kręgowców,

- nazywa układy współdziałające w wykonywaniu ruchów,

- wskazuje na modelu najważniejsze części szkieletu kręgowców,

- podaje przykłady zwierząt mających szkielet wewnętrzny i zewnętrzny,

- wyjaśnia dlaczego rośliny trudno jest zgnieść lub złamać,

- rozpoznaje na schemacie tkanki okrywające i wzmacniające.

- podaje podstawowe funkcje nabłonka u bezkręgowców i skóry u kręgowców,

- charakteryzuje budowę skóry kręgowców,

- opisuje pokrycie ciała u wybranych  bezkręgowców,

- wymienia podstawowe sposoby poruszania się,

- wyjaśnia rolę kości pneumatycznych jako cech przystosowujących ptaki do lotu,

- określa rolę tkanki okrywającej i wzmacniającej,

- dokonuje obserwacji mikroskopowej tkanki wzmacniającej i okrywającej.

- charakteryzuje pokrycie ciała u bezkręgowców,

- uzasadnia rolę oskórka pasożytów wewnętrznych,

- na wybranych przykładach dowodzi, że pokrycie ciała wiąże się ze środowiskiem i trybem życia.

- wykonuje rysunki schematyczne skóry kręgowców,

- porównuje pokrycie ciała u płazów i gadów,

- charakteryzuje wytwory naskórka lub skóry kręgowców,

- określa funkcje szkieletu,

- uzasadnia rolę pokrycia ciała zwierząt w poruszaniu się,

-wyjaśnia na czym polegają trzy mechanizmy poruszania się i u kogo występują,

- wyjaśnia na czym polega przystosowanie ptaka do lotu w budowie szkieletu,

- omawia budowę  i rolę tkanki okrywającej i wzmacniającej,

- wyjaśnia rolę włośników i aparatów szparkowych,

- rozpoznaje na preparacie aparaty szparkowe i rysuje je.

- porównuje budowę skóry kręgowców z nabłonkiem bezkręgowców,

- wyjaśnia zjawisko linienia,

- dowodzi, że gady lepiej przystosowały się do życia na lądzie,

- wyjaśnia zjawisko linienia,

- wyjaśnia pojęcie szkielet hydrauliczny,

- porównuje budowę szkieletu ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka,

- wyjaśnia rolę włośników, aparatów szparkowych, przetchlinek,

-porównuje budowę skórki i korka,

- uzasadnia „ Czy rośliny mają szkielet?”

- porównuje budowę położenie i funkcje  zwarcicy i twardzicy.

Czynności życiowe – odżywianie organizmów

- wyjaśnia na czym polega odżywianie,

- wymienia składniki pokarmowe,

- wyjaśnia co oznacza pojęcie organizm cudzożywny i samożywny,

- podaje przykłady organizmów cudzożywnych i samożywnych,

- określa rolę roślin jako producentów,

- podaje przykłady różnych sposobów zdobywania pokarmu,

- wymienia przystosowania drapieżców,

- podaje przykłady wykorzystania roślin w gospodarce człowieka,

- zna konsekwencje stosowania chemii w rolnictwie.

- wyjaśnia pojęcie odżywianie

- wymienia składniki pokarmowe i określa ich rolę,

- uzasadnia rolę wody,

-wymienia najważniejsze witaminy,

- wyjaśnia pojęcie fotosynteza,

- wskazuje substraty i produkty procesu fotosyntezy,

- określa rolę reducentów,

- podaje przykłady reducentow,

- wyjaśnia na czym polega rolnictwo ekologiczne,

- wymienia skutki efektu cieplarnianego.

- wyjaśnia jakie skutki może powodować brak poszczególnych składników pokarmowych,

- opisuje budowę składników pokarmowych pod względem chemicznym,

- określa role najważniejszych witamin,

- wyjaśnia znaczenie glukozy dla roślin i zwierząt,

- wyjaśnia od czego zależy intensywność procesu fotosyntezy,

- omawia znaczenie fotosyntezy dla roślin i zwierząt,

- wyjaśnia pojęcia konsument, reducent, łańcuch pokarmowy,

- uzasadnia brak układu pokarmowego u tasiemca,

- opisuje sposoby zdobywania i trawienia pokarmu u bezkręgowców,

- opisuje budowę i rolę układu pokarmowego u kręgowców,

- wyjaśnia na czym polega erozja gleb,

- wskazuje przyczyny i skutki zakwitu glonów,

- wyjaśnia na czym polega efekt cieplarniany,

- ocenia wpływ gospodarki rolnej i hodowli na stan środowiska.

- wyjaśnia pojęcie mikro- i makroskładniki oraz podaje przykłady,

- definiuje pojęcie metabolizm,

- wyjaśnia na czym polegają procesy syntezy i rozpadu,

- wyjaśnia rolę enzymów w procesach przemiany materii,

- charakteryzuje fazę świetlną i ciemną procesu fotosyntezy,

- planuje i wykonuje doświadczenie dotyczące wykrywania produktów fotosyntezy,

- dostrzega zależność między rodzajem pokarmu a budową układu pokarmowego i rodzajem zębów,

- dowodzi związku między stosowaniem nawozów sztucznych a eutrofizacją zbiorników wodnych,

- wyjaśnia rolę roślin w regulacji stężenia tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze.

Czynności życiowe – oddychanie organizmów.

- wskazuje miejsce wymiany gazowej u roślin,

- obserwuje aparaty szparkowe na preparacie mikroskopowym.

-rysuje schemat aparatu szparkowego,

- podaje przykłady narządów oddechowych i zwierząt, które je posiadają,

- zna rolę roślin jako producentów tlenu.

- wyjaśnia główny cel wymiany gazowej,

- wymienia funkcja aparatów szparkowych,

- omawia budowę płuc kręgowców na podstawie tablicy dydaktycznej,

- wskazuje substraty i produkty procesu oddychania,

- wskazuje organellum komórkowe,  w którym odbywa się oddychanie,

- podaje przykłady wykorzystania energii przez organizmy żywe,

-wymienia źródła zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

-rysuje aparat szparkowy na podstawie preparatu mikroskopowego,

- wyjaśnia mechanizm działania aparatu  szparkowego w warunkach suszy i dużej wilgotności podłoża,

- omawia budowę narządów wymiany gazowej u bezkręgowców,

- porównuje budowę płuc u kręgowców,

- wyjaśnia istotę oddychanie komórkowego,

- wykazuje wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizmy roślinne i zwierzęce,

- wyjaśnia pojęcie pustynia porostowa,

- wyjaśnia jak powstają kwaśne deszcze.

-określa rolę aparatów szparkowych w fotosyntezie i oddychaniu,

- wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej u płazów i „podwójnego oddychania” u ptaków,
-wykazuje zależność między budową płuc i pełnioną przez nie funkcją,

- wykazuje związek między budową skóry a budową układu krążenia w procesie wymiany gazowej,

- uzasadnia od czego zależy intensywność procesu oddychania,

- porównuje oddychanie z fotosyntezą,

-podaje przykłady drzew i roślin zielnych odpornych i wrażliwych na zanieczyszczenia,

- proponuje sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom.

Transport substancji u roślin i zwierząt.

- omawia funkcje tkanki przewodzącej u roślin,

- liczy słoje przyrostu rocznego na przekroju pnia,

- wymienia narządy wchodzące w skład układu krążenia u kręgowców,

- nazywa elementy morfotyczne krwi,

- rozpoznaje układy krwionośne i serca kręgowców.

- rozpoznaje na preparacie tkanki przewodzące,

- rysuje schemat wiązki przewodzącej otwartej i zamkniętej,

- wyjaśnia pojęcie otwarty i zamknięty układ krwionośny,

- na podstawie schematów analizuje obiegi krwi u kręgowców.

- omawia budowę wewnętrzną łodygi i korzenia na podstawie rysunków schematycznych,

- opisuje budowę serca u poszczególnych gromad kręgowców,

- omawia rolę małego i dużego obiegu,

- porównuje wiązkę otwartą i zamkniętą,

- wyjaśnia pojęcie nerwacja liścia,

- rysuje schematy serc kręgowców,

- opisuje budowę i rolę naczyń krwionośnych.

- wykazuje zależność między budową rozmieszczeniem i funkcją tkanek przewodzących,

- porównuje budowę wewnętrzną korzenia i łodygi,

- wyjaśnia rolę częściowej przegrody w komorze serca gadów i całkowitej u ptaków.

- doświadczalnie wykazuje przewodzenie u roślin.

Rozmnażanie i rozwój organizmów.

- wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania roślin i zwierząt,

- wymienia zmodyfikowane pędy służące jako organy do rozmnażania,

- wskazuje na rysunku i nazywa komórki rozrodcze męskie i żeńskie,

- wskazuje i nazywa elementy kwiatu,

- wyjaśnia pojęcie jajorodność i żyworodność, zapłodnienie,

- podaje przykłady organizmów jajorodnych i żyworodnych,

- omawia rozmnażanie u ryb,

- nazywa jaja ryb i żab,

- podaje przykłady gniazdowników i zagniazdowników.

- podaje przykłady roślin i zwierząt rozmnażających się płciowo,

- omawia budowę i rolę komórek rozrodczych,

- rozpoznaje na rysunku i okazie mchu  płonnika  gametofit i sporofit,

podaje przykłady różnych sposobów zapylania roślin,

- wyjaśnia pojęcia: zapylenie, zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne, zygota, organizm rozdzielnopłciowy, obojnak,

- przedstawia rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby,

- podaje przykłady działalności człowieka prowadzącej do niszczenia środowiska.

- porównuje komórkę jajową i plemnik,

- porównuje rozmnażanie płciowe i bezpłciowe,

- definiuje pojęcia: przemiana pokoleń, gametofit, sporofit, błony płodowe,                      

- uzasadnia dlaczego sosna należy do roślin nagonasiennych,

- wyjaśnia czym różnią się rośliny nagonasienne od okrytonasiennych,                                - przedstawia sposób powstawania owocu i nasienia na przykładzie wiśni,

- omawia typy rozwoju u owadów

podaje różnice w rozmnażaniu się płazów i gadów,

- uzasadnia podział kręgowców na owodniowce i bezowodniowce,

- podaje przyczyny zaniku różnorodności gatunkowej,

- wskazuje przyczyny i skutki „dziury ozonowej”.

- uzasadnia że rozmnażanie płciowe jest konieczne w celu zachowania zmienności wewnątrzgatunkowej,

- opisuje cykl rozwojowy mszaków i paprotników,

- uzasadnia że sosna jest rośliną rozdzienopłciową, jednopienną,

- opisuje podwójne zapłodnienie u okrytonasiennych,

- wykazuje przystosowania roślin do rozsiewania nasion,

- wyjaśnia, na czym polega przeobrażenie zupełne i niezupełne,

- definiuje pojęcie łożysko i określa jego rolę,

wyjaśnia, dlaczego zachowanie bioróżnorodności jest istotne dla przyszłych pokoleń.

Kontrola i regulacja procesów życiowych.

- na podstawie obserwacji podaje przykłady ruchów roślin,

- wymienia podstawowe funkcje układu nerwowego,

- wymienia narządy zmysłów.

- dokonuje podziału ruchów roślin na tropizmy i nastie,

- proponuje praktyczne zastosowanie ścięcia stożków wzrostu u roślin,

- wymienia typy układów nerwowych u bezkręgowców,

- wylicza narządy układu nerwowego kręgowców,

- objaśnia rolęukł. hormonalnego,

- podaje przykłady ostrzegawczej roli narządów zmysłów.

- charakteryzuje tropizmy i nastie,

- charakteryzuje rolę auksyn,

- opisuje budowę komórki nerwowej,

- charakteryzuje typy układów nerwowych bezkręgowców,

- nazywa części mózgu,

- definiuje pojęcia: gruczoł dokrewny, hormon,

nazywa najważniejsze gruczoły dokrewne.

- porównuje tropizmy i nastie,

- planuje doświadczenie obrazujące wykonywanie ruchów przez rośliny,

- na podstawie rysunków porównuje budowę mózgu u poszczególnych gromad kręgowców,

- wyjaśnia funkcjonowanie oczu złożonych u owadów.


gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine