Zmiana organizacji pracy od dnia 18 listopada 

UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe prowadzone na placu zabaw obiekt nieczynny do odwołania.

Strona głównaDokumentyWymagania edukacyjne z przedmiotówKlasy gimnazjalneDokumentyWymagania edukacyjne z religii dla klas I-III gimnazjum

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Wymagania edukacyjne z religii dla klas I-III gimnazjum

USTALENIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ICH W OKREŚLONYCH OCENACH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1.

            

OCENA NIEDOSTATECZNA

Katechizowany:

-          Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

-          Wykazuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.

-          Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętności wyjaśnienia zjawisk.

-          Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy.

-          Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

-          Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.

-          Nie wykazuje się znajomością pacierza.

-          Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

-          Lekceważy przedmiot.

-          Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

-          Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

-          Opuszcza lekcję religii.

-          Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

2. Wymagania konieczne:

 

Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

Katechizowany:

-          Opanował konieczne pojęcia religijne.

-          Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.

-          Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

-          Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

-          Brak mu podstaw umiejętności wyjaśniania zjawisk.

-          Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

-          Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu.

-          Prowadzi zeszyt.

-          Ma problemy ze znajomością pacierza.

-          Wykazuje poprawny stosunek do religii.

-          Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

 

3. Wymagania podstawowe:

 

 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

-          Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

-          Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

-          Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

-          Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

-          Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

-          W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

-          Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi.

-          Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

-          W zeszycie ucznia są sporadyczne braki notatek, prac domowych.

-          Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowaniem przedmiotem.

-          Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

4. Wymagania rozszerzające:

 

 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ

 

Katechizowany:

-          Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

-          Opanował materiał programowy.

-          Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

-          Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela.

-          Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.

-          Podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych.

-          Wykazuje się dobra znajomością pacierza.

-          W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.

-          Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.

-          Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

-          Jest zainteresowany przedmiotem.

-          Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

-          Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

-          Stara się być aktywnym podczas lekcji.

-          Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.

 

5. Wymagania dopełniające:

 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ

Katechizowany:

-          Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

-          Opanował pełen zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

-          Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

-          Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

-          Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

-          Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

-          Cechuje go pełna znajomość pacierza.

-          Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

-          Aktywnie uczestniczy w religii.

-          Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.

-          Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

-          Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

-          Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

-          Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

6. Wymagania ponadprogramowe:

 

 

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ

Katechizowany:

-          Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

-          Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

-          Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

-          Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

-          Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

-          Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.

-          Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

-          Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

-          Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.

-          Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine