Zmiana organizacji pracy od dnia 18 listopada 

UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe prowadzone na placu zabaw obiekt nieczynny do odwołania.

Strona głównaDokumentyWymagania edukacyjne z przedmiotówKlasy gimnazjalneDokumentyWymagania edukacyjne z jęz. polskiego dla klas I-III gimnazjum

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, za drugie 20zł. 

Wymagania edukacyjne z jęz. polskiego dla klas I-III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

KLASA I

1. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, wykonuje zadania o dużym stopniu trudności. Ponadto bierze udział w konkursach z języka polskiego na szczeblu szkolnym lub międzyszkolnym i osiąga w nich sukcesy. Publikuje swe prace lub dzieli się swoimi umiejętnościami i wiadomościami na forum klasy, szkoły.

2. Ocena bardzo dobra Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Kształcenie językowe i literackie

- Samodzielnie pracuje i korzysta ze słowników, poradników, podręczników, Internetu.
- Samodzielnie redaguje:

• opowiadanie - włącza w tok narracji opis, dialog, charakterystykę, opis sytuacji, stanów uczuciowych i psychicznych,
• protokół,
• streszczenie, zachowując chronologię i porządek przyczynowo - skutkowy,
• recenzję,
• rozprawkę: zbiera i porządkuje argumenty,
• list połączony z innymi formami wypowiedzi,
• różne formy notatek,
• formy użytkowe przewidziane w programie.
- Stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne obowiązujące w polskiej pisowni.
- Stosuje właściwe znaki graficzne w tekście, dba o estetykę prac i pismo, odległości, akapity, margines.
- Prace pisemne są na temat, wyczerpujące, zawierają własne przemyślenia, poglądy, komentarze, cytaty, argumenty; środki wypowiedzi są dostosowane do formy i rodzaju pracy; stosuje bogate słownictwo.
- Wskazuje i omawia w utworze lirycznym poznane środki poetyckie: alegoria, metafora, porównanie, epitet, apostrofa, anafora, pytanie retoryczne, przerzutnia, kontrast, personifikacja, animizacja, wyrazy dźwiękonaśladowcze.
- Wyjaśnia pojęcia: symbol, archaizm, fraszka, satyra, powieść, bajka, ballada; wątek, akcja, motyw, epizod, fabuła, narrator, typy narracji; didaskalia, akt, scena; liryka, epika, dramat. Wskazuje różnice między nimi.
- Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy, stosując modulację głosu, akcent zdaniowy, tempo zgodne z treścią utworu; wyraża emocje.
- Bierze udział w dyskusji: zachowuje kulturę dyskusji, uwzględnia kontekst, dostosowuje środki językowe (rzeczowe i emocjonalne), mówi logicznie na temat, zajmuje i broni swego stanowiska, dąży do obiektywizmu. Aktywnie pracuje w grupie.
- Sprawnie, szybko czyta, notuje i hierarchizuje informacje.
- Dostrzega związki utworu z kontekstem biograficznym, historycznym.
- Dostrzega współistnienie różnych dziedzin sztuki: rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne, określa kompozycję obrazu, perspektywę, rolę barw i kreski w budowaniu nastroju, dynamiki; dobiera muzykę lub dzieło plastyczne do utworu poetyckiego.
- Tworzy audycje radiowe, krótkie inscenizacje na zadany temat z wykorzystaniem różnych elementów kultury: scenografia, akustyka, muzyka, malarstwo, reklama itp.
- Czyta ze zrozumieniem: wyodrębnia najważniejsze problemy, kolejne części, zaznacza cytaty, odnajduje odpowiednie fragmenty.
- Samodzielnie wyszukuje, gromadzi, segreguje, dokonuje selekcji materiału na zadany temat.

Nauka o języku
- Zna i wyjaśnia związki frazeologiczne, stosuje w wypowiedziach.
- Bezbłędnie rozróżnia części mowy, odmienia odmienne i określa ich funkcję w zdaniu.
- Wskazuje nieregularne formy rzeczownika. - Wyjaśnia, na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Dokonuje bezbłędnej analizy gramatycznej i logicznej zdania, robi wykresy zdań (trudniejsze przykłady).
- Poprawnie używa partykuł, określa ich funkcję i poprawnie pisze z różnymi częściami mowy.
- Stosuje wykrzykniki w wypowiedziach pisemnych.
- Rozróżnia zdania złożone, robi wykresy.
- Wskazuje wyrazy nie będące częściami zdania, określa ich funkcję.
- Bezbłędnie wykonuje polecenia i ćwiczenia gramatyczne, posługuje się wiadomościami z podręcznika.
- Tworzy własne ćwiczenia i zadania gramatyczne.
- Łączy wiedzę gramatyczną z literacką.

3. Ocena dobra Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową.

Kształcenie językowe i literackie
- Samodzielnie pracuje i korzysta z poznanych na lekcji słowników i poradników.
- Samodzielnie redaguje: • opowiadanie z opisem, dialogiem, charakterystyką,
• list z innymi formami wypowiedzi,
• formy użytkowe.
- Próbuje poprawnie pisać:
• protokół,
• opis sytuacji,
• recenzję,
• rozprawkę według podanego schematu z wykorzystaniem zebranego na lekcji materiału językowego,
• różne rodzaje notatek.
- Potrafi ocenić bohatera, nazwać stany uczuciowe i psychiczne postaci rzeczywistej i literackiej.
- Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne obowiązujące w pisowni polskiej i stosuje je w swych pracach.
- Prace pisze poprawnie pod względem stylistycznym i logicznym.
- Dba o estetykę prac: akapity, czytelne pismo, marginesy, właściwe odstępy.
- Wskazuje i określa funkcję środków artystycznych w utworze lirycznym.
- Wyjaśnia pojęcia: symbol, archaizm, fraszka, satyra, powieść, bajka, ballada; liryka, epika, dramat; wątek, akcja, motyw, epizod, fabuła; didaskalia, akt, scena; narrator, typy narracji,
- Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy z uwzględnieniem znaków przestankowych, tempa, akcentu zdaniowego.
- Bierze udział w dyskusji: podaje argumenty, mówi na temat, logicznie.
- Aktywnie pracuje w grupie. - Sprawnie i szybko czyta i notuje.
- Dostrzega związki utworu z kontekstem biograficznym i historycznym.
- Dostrzega współistnienie różnych dziedzin sztuki: rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne i plastyczne; określa kompozycję obrazu, perspektywę, rolę barw i kreski w tworzeniu nastroju i dynamiki; próbuje dobrać muzykę lub dzieło plastyczne do utworu literackiego.
- Próbuje tworzyć audycje radiowe, krótkie inscenizacje na zadany temat z wykorzystaniem niektórych elementów kultury, np. muzyki, akustyki, malarstwa itp.
- Czyta ze zrozumienie i wyodrębnia najważniejsze problemy, kolejne części, zaznacza cytaty.
- Zakłada teczki tematyczne, segreguje zebrany materiał.

Nauka o języku
- Bezbłędnie rozróżnia części mowy, odmienia odmienne i określa ich funkcję w zdaniu.
- Wskazuje nieregularne formy czasownika.
- Wyjaśnia, na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Dokonuje bezbłędnej analizy gramatycznej i logicznej zdania, robi wykresy (przykłady typowe).
- Poprawnie używa partykuł i poprawnie je pisze z różnymi częściami mowy.
- Stosuje wykrzykniki w wypowiedziach pisemnych.
- Rozróżnia i nazywa rodzaje wypowiedzi.
- Rozróżnia zdania złożone, robi wykresy.
- Wskazuje wyrazy poza związkami w zdaniu.
- Bezbłędnie wykonuje polecenia i ćwiczenia gramatyczne - typowe.
- Dostrzega związek gramatyki z literaturą.

4. Ocena dostateczna Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.

Kształcenie językowe i literackie
- Samodzielnie pracuje i korzysta ze wskazanych przez nauczyciela i poznanych na lekcji słowników i poradników.
- Samodzielnie redaguje: • opowiadanie z opisem, dialogiem, elementami charakterystyki,
• list,
• zna plan protokołu,
• formy użytkowe.
- Próbuje pisać:
• opis sytuacji,
• recenzję, 
• rozprawkę, według podanego schematu, z wykorzystaniem zebranego na lekcji materiału językowego;
• różne rodzaje notatek: streszczenie; plan, wykres, linia czasu.
- Prace zawierają nieliczne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne, językowe, ale uczeń potrafi te błędy poprawić.
- Rozumie motywy postępowania bohatera, nazywa jego uczucia.
- Stara się napisać estetycznie pracę: czytelne pismo, margines, akapity.
- Wskazuje i nazywa środki artystyczne w utworze lirycznym.
- Wskazuje i poprawnie nazywa: archaizm, fraszkę, satyrę, powieść, bajkę, balladę; lirykę, epikę, dramat, wątek, akcję, epizod; didaskalia, akt, scenę, narratora.
- Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy z uwzględnieniem znaków przestankowych, tempa.
- Próbuje brać udział w dyskusji, motywując swoje stanowisko.
- Pracuje w grupie, wykonując powierzone zadania.
- Dość sprawnie czyta, notuje i rozumie tekst.
- Dostrzega związek utworu z kontekstem historycznym.
- Wskazuje podobieństwa i różnice między dziełem literackim a plastycznym.
- Określa nastrój i barwę obrazu.
- Próbuje w grupie tworzyć audycje radiowe i inscenizacje.
- Zakłada teczki tematyczne.

Nauka o języku
- Rozróżnia części mowy, odmienia odmienne, na prostych przykładach określa ich funkcję w zdaniu.
- Wskazuje nieregularne formy czasownika.
- Wskazuje rzeczowniki o osobliwej odmianie.
- Dokonuje analizy gramatycznej i logicznej zdania - na prostych przykładach, robi wykresy.
- Rozróżnia zdania złożone, robi wykresy.
- Wykonuje proste i typowe ćwiczenia gramatyczne.
- Dostrzega typowe i podstawowe związki między literaturą a nauką o języku.

5. Ocena dopuszczająca Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Przy pomocy nauczyciela korzysta z poznanych słowników i poradników.
- Samodzielnie redaguje:
• opowiadanie z elementami opisu i charakterystyki postaci,
• list,
• charakterystykę,
• notatkę: plan, streszczenie, linia czasu.

Przy pomocy nauczyciela redaguje krótką rozprawkę, recenzję, ogłoszenie, zaproszenie.
- Potrafi 2-3 zdaniami ocenić bohatera, nazwać proste uczucia.
- W wypowiedziach pisemnych popełnione błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne, językowe nie przekreślają całkowicie wartości pracy.
- Wskazuje i nazywa podstawowe środki artystyczne w utworze lirycznym: epitet, porównanie, przenośnię, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofę, przerzutnię – łatwe przykłady.
- Rozróżnia lirykę od epiki i dramatu.
- Rozróżnia w utworze fikcję od fantazji i autentyzmu.
- Wygłasza bez błędów z pamięci fragmenty prozy lub poezji.
- Pracuje w grupie, wykonując proste polecenia.
- Jego technika czytania i zrozumienia tekstu daje możliwość samodzielnego przekazania przeczytanych treści.
- Wskazuje podobieństwa między dziełem literackim a plastycznym.
- W kilku zdaniach określa nastrój, barwy i tematykę obrazu.
- Słucha w skupieniu utworu muzycznego.
- Potrafi pracować z książką: zaznacza fragmenty, wyciąga proste wnioski.
- Zbiera informacje na proste i łatwe tematy.

Nauka o języku
- Rozróżnia podstawowe części mowy oraz proste, typowe partykuły i wykrzykniki.
- Odmienia czasownik, rzeczownik, przymiotnik.
- Przy pomocy nauczyciela dokonuje analizy gramatycznej i logicznej zdania - proste przykłady.
- Rozróżnia zdania podrzędne od współrzędnych, robi wykresy.
- Przy pomocy nauczyciela wykonuje typowe ćwiczenia gramatyczne.

6. Ocena niedostateczna Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym oraz ma trudności ze zrozumieniem przeczytanych treści.
- Nie potrafi pracować z książką.
- Nie potrafi redagować dłuższych form pisemnych; są one bez sensu z licznymi błędami.
- Ma ubogie słownictwo.
- Nie rozróżnia podstawowych środków artystycznych w utworze lirycznym.
- Nie rozumie pojęć: epika, liryka, dramat, akcja, wątek, narrator.
- Nie pracuje w grupie. - Wykazuje brak zainteresowania lekcją.

Nauka o języku - Ma kłopoty z rozpoznawaniem części mowy.
- Popełnia rażące błędy w odmianie czasownika, rzeczownika i przymiotnika.
- Nie potrafi wskazać wymienionej części zdania.
- Nie odróżnia zdania złożonego podrzędnie od złożonego współrzędnie.
- Nie wykona łatwego ćwiczenia gramatycznego.

KLASA II

1. Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, wykonuje zadania o dużym stopniu trudności. Ponadto bierze udział w konkursach z języka polskiego na szczeblu szkolnym lub międzyszkolnym i osiąga w nich sukcesy. Publikuje swe prace lub dzieli się swoimi umiejętnościami i wiadomościami na forum klasy, szkoły.

2. Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania.

Kształcenie językowe i literackie
- Sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym, konstruuje wypowiedź zgodną z tematem, posługuje się poprawną polszczyzną, unika powtórzeń.
- Biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, opowiadanie.
- Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą, używając słownictwa nazywającego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewnętrzne, umiejętnie wprowadza cytaty z utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera.
- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych.
- Opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowiedź różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu.
- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, świadomie stosując składnię typu informacyjnego.
- Redaguje recenzją w formie artykułu do gazetki.
- Porządkuje argumenty i sporządza plan kompozycyjny rozprawki.
- Redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów.
- Redaguje protokół z dyskusji.
- Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z realizacją telewizyjną, powieść z jej adaptacją filmową.
-Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów na podstawie języka, jakim się posługują, wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki.
-Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, pytania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie).
-Wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcję, rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i nastroju w opisach.
-Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego.
-Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu.
-Omawia symbolikę utworu, nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość i zmienność, wartości moralne i estetyczne.
-Samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac.
-Dba o estetykę pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje właściwe marginesy.

Nauka o języku
-Tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym oraz z orzeczeniem wyrażonym frazeologizmem.
-Określa funkcje stron czasownika, zasadę stosowania strony czynnej i biernej.
-Wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim.
-Wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości w odmianie rzeczowników.
-Stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze względu na przekazywaną informację i intencję.
-Bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków (ze względu na różne kryteria).
-Poprawnie pisze zaimki złożone.
- Określa funkcje pełnione w wypowiedzeniach przez partykuły i wykrzykniki.
- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach.
- Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z wyrazem określanym.
- Stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domyślny, szeregowy.
-Określa funkcje wyrazów stojących poza związkami zdania.
- Wskazuje różnice między rodzajami zdań złożonych współrzędnie.
- Rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje.
- Wskazuje różnice między rodzajami zdań podrzędnych.
- Przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, nazywa zdania składowe..
- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, tworzy rodzinę wyrazów.
- Określa ekspresywne i znaczeniowe funkcje formantów.
- Poprawnie pisze skróty i skrótowce.
- Określa cechy głosek.
- Wskazuje i nazywa zjawiska fonetyczne (uproszczenia, upodobnienia pod względem dźwięczności).

3. Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową.

Kształcenie językowe i literackie
- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (np. sprawozdanie — recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza),
- Określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęście, miłość, wierność, wiara w Boga i ideały.
- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich sądów.
- Umieszcza poznane teksty we właściwych ramach chronologicznych.
- Wskazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu — wskazuje wątki, bohaterów i ich powiązania, akcję.
- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy.
- Zna terminy literackie.
- Poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca pracę o elementy opisów.
- Sporządza notatki i sprawnie posługuje się nimi w czasie lekcji.
- Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję w utworze.

Nauka o języku
- Określa funkcje składniowe rzeczownika
- odmienia przez przypadki, liczby
- poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika.
- Potrafi odróżnić formy osobowe i nieosobowe czasownika.
- Określa rolę imiesłowów w zdaniu.
- Poprawnie stosuje nieregularne formy czasownika.
- Odróżnia nieodmienne części mowy - nazywa rodzaje partykuł, wykrzykników.
- Pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy.
- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego.
- Potrafi nazwać rodzaje zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych.
- Poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe.
- Dostrzega celowość użycia wykrzyknika w wypowiedzi ustnej i pisemnej.
- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, wykonuje wykres rodziny wyrazów.
- Określa podstawowe funkcje formantów.
- Wyjaśnia skróty, zna ich pisownię.
- Określa cechy głosek.
- Wskazuje upodobnienia pod względem dźwięczności i uproszczenia grup spółgłoskowych. -

4. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.

Kształcenie językowe i literackie
- Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów.
- Zna pojęcia: dramat, fraszka, satyra, powieść historyczna; poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach.
- Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury.
- Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami.
- Zna i stosuje w stopniu przynajmniej dostatecznym zasady ortografii, interpunkcji.

Fleksja i składnia
- Odróżnia imiesłów od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.
- Tworzy różne strony czasowników.
- Określa funkcje składniowe znanych części mowy.
- Rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposób ich wyrażenia.
- Pisze w miarę poprawnie partykuły „nie" i „by" z czasownikiem.
- Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami.
- Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, określa funkcję w zdaniu.
- Rozróżnia zaimki, rozpoznaje partykuły.
- Uzupełnia zdania wykrzyknikami.
- Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, sporządza wykres zdania
- Rozróżnia rodzaje okoliczników.
- Rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.
- Wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania.
- Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania złożonego.
- Na prostych przykładach wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.
- Wykonuje mało skomplikowane wykresy rodziny wyrazów.
- Wskazuje skróty i skrótowce.
- Określa cechy głosek.

5. Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Jego technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego daje możliwość samodzielnego przekazania opowiadania odtwórczego.
- Potrafi odróżnić w utworze fikcję, fakt, autentyzm.
- W stopniu zadowalającym pracuje z książką: zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski.
- Określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat.
- Potrafi 2-3 zdaniami ocenić bohatera. - Odróżnia epikę, lirykę, dramat.
- Umie w katalogu alfabetycznym i rzeczowym znaleźć odpowiednią informację bibliograficzną i we wskazanym słowniku podane hasło.
- W prostych przykładach wskazuje: apostrofę, porównanie, przenośnię, epitet, rymy, pytania retoryczne.
- Rozumie pojęcia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacje, opera, środki masowego przekazu.
- Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, list, streszczenie, porządek zebrania.
- W miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy.
- W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

Nauka o języku
- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy.
- Poprawnie stosuje w zdaniu skrócone formy zaimków.
- Odmienia czasownik przez osobę, liczbę, rodzaje, tryby.
- Wskazuje w prostych przykładach imiesłów (bez określania jego nazwy).
- Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika.
- Samodzielnie podaje 1-2 przykłady osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Wyodrębnia w zdaniu podmiot, orzeczenia, wskazuje ich określenia (bez nazywania).
- Rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone, równoważnik zdania, zdanie pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące.
- Na prostych przykładach rozróżnia zdania współrzędnie złożone i podrzędne złożone.
- Wykonuje wykres prostego zdania złożonego.
- Wskazuje wyraz podstawowy i pochodny.
- Tworzy rodzinę wyrazów.
- Odróżnia samogłoski od spółgłosek.

6. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury.
- Nie potrafi pracować z książką.
- Nie opanował w stopniu zadowalającym wiadomości dotyczących rodzajów i gatunków literackich.
- Nie zna podstawowych cech powieści.
- Nie potrafi dokonywać analizy utworu literackiego.
- Nie rozróżnia podstawowych środków artystycznego obrazowania.
- Nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list).
- Ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem językowym.
- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo-logicznych i stylistycznych.

Nauka o języku
- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy.
- Popełnia rażące błędy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika.
- Nie zna osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Nie potrafi wskazać w zdaniu części zdania.
- Ma kłopoty z rozróżnianiem zdania pojedynczego, zdania złożonego, równoważnika zdania.
- Nie potrafi rozróżniać zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych.
- Nie odróżnia wyrazu podstawowego od pochodnego.
- Nie umie utworzyć wyrazów pokrewnych.
- Nie rozróżnia litery, samogłoski, spółgłoski.

KLASA III

1. Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, wykonuje zadania o dużym stopniu trudności. Ponadto bierze udział w konkursach z języka polskiego na szczeblu szkolnym lub międzyszkolnym i osiąga w nich sukcesy. Publikuje swe prace lub dzieli się swoimi umiejętnościami i wiadomościami na forum klasy, szkoły.

2. Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania.

Kształcenie językowe i literackie
- Sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym, konstruuje wypowiedź zgodną z tematem, posługuje się poprawną polszczyzną, unika powtórzeń.
- Biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, opowiadanie).
- Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą, używając słownictwa nazywającego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewnętrzne, umiejętnie wprowadza cytaty z utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera.
- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych.
- Opisuje zjawiska przyrodnicze, krajobraz, wzbogaca wypowiedź różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu.
- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia: referatu, przemówienia, kazania; przytaczając wypowiedzi mówcy, świadomie stosując składnię typu informacyjnego; dokonuje uogólnień.
- Redaguje recenzję (książka, podręcznik, film, koncert, widowisko itp.) w formie artykułu do gazetki; dobiera w recenzji właściwe słownictwo w celu wartościowania i opiniowania; wyraża i uzasadnia własne zdanie; ocenia wartość filmu (koncertu).
- Porządkuje argumenty i sporządza plan kompozycyjny rozprawki.
- Redaguje rozprawkę zgodnie z planem kompozycyjnym; uogólnia, dochodzi do prawdy na podstawie przeprowadzonej argumentacji; stosuje w rozprawce zwroty i wyrażenia uzasadniające stanowisko nadawcy; dobiera najtrafniejsze argumenty; łączy fakty, syntezuje, dedukuje.
- Redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów; redaguje list oficjalny, stosując właściwe słownictwo; redaguje list otwarty, uzasadniając własne stanowisko.
- Redaguje list motywacyjny i curriculum vitae.
- Redaguje protokół z dyskusji.
- Redaguje przemówienie.
- Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z realizacją telewizyjną, powieść z jej adaptacją filmową.
-Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów na podstawie języka, jakim się posługują, wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki.
-Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, pytania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie).
-Wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcję, rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i nastroju w opisach.
-Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego.
-Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu.
-Omawia symbolikę utworu, nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość i zmienność, wartości moralne i estetyczne.
-Samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac.
-Dba o estetykę pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje właściwe marginesy.

Nauka o języku
-Tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym oraz z orzeczeniem wyrażonym frazeologizmem.
-Określa funkcje stron czasownika, zasadę stosowania strony czynnej i biernej.
-Wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim.
-Wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości w odmianie rzeczowników.
-Stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze względu na przekazywaną informację i intencję wypowiedzi.
-Bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków (ze względu na różne kryteria).
-Poprawnie pisze zaimki złożone.
- Określa funkcje pełnione w wypowiedzeniach przez partykuły i wykrzykniki.
- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach.
- Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z wyrazem określanym.
- Stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domyślny, szeregowy.
- Określa funkcje wyrazów stojących poza związkami zdania.
- Wskazuje różnice między rodzajami zdań złożonych współrzędnie.
- Wskazuje różnice między rodzajami zdań podrzędnych.
- Przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie, nazywa zdania składowe.
- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, tworzy rodzinę wyrazów.
- Określa ekspresywne i znaczeniowe funkcje formantów.
- Poprawnie pisze skróty i skrótowce.
- Rozróżnia i wskazuje archaizmy, neologizmy, dialektyzmy i wyrazy zapożyczone.
- Podaje antonimy i synonimy.

3. Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową.

Kształcenie językowe i literackie
- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (np. sprawozdanie — recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza).
- Dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis, opowiadanie).
- Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą.
- Dokonuje opisu sytuacji.
- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia.
- Redaguje recenzję (książka, film).
- Porządkuje argumenty i sporządza plan kompozycyjny rozprawki.
- Redaguje rozprawkę zgodnie z planem kompozycyjnym.
- Redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów.
- Podejmuje próby redagowania listu motywacyjnego, curriculum vitae, protokołu z dyskusji, przemówienia.
- Określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęście, miłość, wierność, wiara w Boga i ideały.
- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich sądów.
- Umieszcza poznane teksty we właściwych ramach chronologicznych.
- Wskazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu — wskazuje wątki, bohaterów i ich powiązania, akcję.
- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy.
- Zna terminy literackie.
- Poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca pracę o elementy opisów.
- Sporządza notatki i sprawnie posługuje się nimi w czasie lekcji.
- Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję w utworze.

Nauka o języku
- Określa funkcje składniowe rzeczownika
- odmienia przez przypadki, liczby
- poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika.
- Potrafi odróżnić formy osobowe i nieosobowe czasownika.
- Poprawnie stosuje nieregularne formy czasownika.
- Odróżnia nieodmienne części mowy - nazywa rodzaje partykuł, wykrzykników.
- Pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy.
- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego.
- Potrafi nazwać rodzaje zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych.
- Poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe.
- Dostrzega celowość użycia wykrzyknika w wypowiedzi ustnej i pisemnej.
- Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, wykonuje wykres rodziny wyrazów.
- Określa podstawowe funkcje formantów.
- Wyjaśnia skróty, zna ich pisownię.
- Wskazuje archaizmy, neologizmy, dialektyzmy i wyrazy zapożyczone.
- Podaje antonimy i synonimy.

4. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.

Kształcenie językowe i literackie
- Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów.
- Zna pojęcia: dramat, fraszka, satyra, powieść historyczna; poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach.
- Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury, list.
- Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami.
- Zna i stosuje w stopniu przynajmniej dostatecznym zasady ortografii, interpunkcji.

Fleksja i składnia
- Odróżnia imiesłów od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.
- Tworzy różne strony czasowników.
- Określa funkcje składniowe znanych części mowy.
- Rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposób ich wyrażenia.
- Pisze w miarę poprawnie partykuły „nie" i „by" z czasownikiem.
- Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami.
- Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, określa funkcję w zdaniu.
- Rozróżnia zaimki.
- Rozpoznaje partykuły.
- Uzupełnia zdania wykrzyknikami.
- Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, sporządza wykres zdania
- Rozróżnia rodzaje okoliczników.
- Rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.
- Wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania.
- Przy pomocy nauczyciela rysuje schemat składniowy zdania złożonego.
- Wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.
- Wykonuje wykresy rodziny wyrazów.
- Wskazuje skróty i skrótowce.
- Wskazuje archaizmy, neologizmy.
- Podaje antonimy i synonimy.

5. Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Jego technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego daje możliwość samodzielnego przekazania opowiadania odtwórczego.
- Potrafi odróżnić w utworze fikcję, fakt, autentyzm.
- W stopniu zadowalającym pracuje z książką: zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski.
- Określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat.
- Potrafi 2-3 zdaniami ocenić bohatera.
- Odróżnia epikę, lirykę, dramat.
- Umie w katalogu alfabetycznym i rzeczowym znaleźć odpowiednią informację bibliograficzną i we wskazanym słowniku podane hasło.
- W prostych przykładach wskazuje: apostrofę, porównanie, przenośnię, epitet, rymy, pytania retoryczne.
- Rozumie pojęcia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacje, opera, środki masowego przekazu.
- Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, list, streszczenie, porządek zebrania.
- W miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy.
- W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

Nauka o języku
- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy.
-Poprawnie stosuje w zdaniu skrócone formy zaimków.
- Odmienia czasownik przez osobę, liczbę, rodzaje, tryby.
- Wskazuje w prostych przykładach imiesłów (bez określania jego nazwy).
- Odmienia rzeczownik, przymiotnik i łatwe przykłady liczebnika.
- Samodzielnie podaje 1-2 przykłady osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Wyodrębnia w zdaniu podmiot, orzeczenia, wskazuje ich określenia (bez nazywania).
- Rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone, równoważnik zdania, zdanie pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące.
- Na prostych przykładach rozróżnia zdania współrzędnie złożone i podrzędne złożone.
- Wykonuje wykres prostego zdania złożonego.
- Wskazuje wyraz podstawowy i pochodny.
- Tworzy rodzinę wyrazów.

6. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności.

Kształcenie językowe i literackie
- Uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury.
- Nie potrafi pracować z książką.
- Nie opanował w stopniu zadowalającym wiadomości dotyczących rodzajów i gatunków literackich.
- Nie zna podstawowych cech powieści.
- Nie potrafi dokonywać analizy utworu literackiego.
- Nie rozróżnia podstawowych środków artystycznego obrazowania.
- Nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list).
- Ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem językowym.
- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowo-logicznych i stylistycznych.

Nauka o języku
- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy.
- Popełnia rażące błędy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika.
- Nie zna osobliwości w odmianie rzeczownika.
- Nie potrafi wskazać w zdaniu części zdania.
- Ma kłopoty z rozróżnianiem zdania pojedynczego, zdania złożonego, równoważnika zdania.
- Nie potrafi rozróżniać zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych.
- Nie odróżnia wyrazu podstawowego od pochodnego.
- Nie umie utworzyć wyrazów pokrewnych.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine