Wymagania edukacyjne z przyrody dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klas IV-VI

Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

 • nawet przy pomocy nauczyciela  nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych  umiejętności;
 • nie opanował minimum programowego

 DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:

 • rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrody;
 • posiada , przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;
 • opanował materiał programowy w stopniu elementarnym

 DOSTATECZNĄ jeżeli:

 • opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym,
 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać;
 • pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania

 DOBRĄ jeżeli:

 • posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach,
 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji tj: telewizji, czasopism przyrodniczych lub popularnonaukowych itp.;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą;
 • systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź,

 BARDZO DOBRĄ jeżeli:

 • opanował w pełni materiał programowy
 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu  zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;   
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu     

            procesów naturalnych w przyrodzie;

 • wyjaśnia je;
 • rozwiązuje je;
 • systematycznie pracuje na lekcjach,
 • sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
 • wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych,
 • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
 • formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie,

 CELUJĄCĄ jeżeli :

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy;
 • wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów;
 • odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania;
 • samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji,
 • prezentuje swoje umiejętności na forum klasy,

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z przyrody

 

Ocena niedostateczna:

 • uczeń nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą
 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań

Ocena dopuszczająca:

 • przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje proste zadania, wykorzystuje podstawowe umiejętności
 • zna podstawowe fakty i terminy niezbędne w procesie nauki
 • wskazuje na mapie najważniejsze miejsca omawiane na lekcjach
 • wskazuje główne kierunki geograficzne na mapie
 • wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe

Ocena dostateczna:

 • uczeń zna podstawowe pojęcia przyrodnicze, rozumie je
 • nazywa zjawiska zachodzące w przyrodzie
 • określa na mapie położenie geograficzne poszczególnych miejscowości lub krain
 • odczytuje różne rodzaje map, schematów, diagramów
 • potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji
 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy
 • formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne

Ocena dobra:

 • samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy pomocy nauczyciela
 • określa przyczyny i skutki zjawisk przyrodniczych
 • posługuje się terminologią poznaną na lekcji
 • przedstawia na mapie  zmiany terytorialne
 • odczytuje różne rodzaje map, schematów, diagramów i próbuje je analizować
 • omawia dynamikę zjawisk przyrodniczych 
 • wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji
 • formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź
 • próbuje dokonywać własnych sądów i opinii

Ocena bardzo dobra:

 • samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze
 • prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji
 • samodzielnie dostrzega przyczyny i skutki zjawisk zachodzących w przyrodzie, potrafi je scharakteryzować,
 • potrafi wnioskować na podstawie danych statystycznych
 • wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela
 • samodzielnie dokonuje ocen  poszczególnych zjawisk
 • formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym

Ocena celująca:

 • samodzielnie rozwiązuje problemy
 • wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które uczeń samodzielnie zdobył
 • samodzielnie dostrzega związki między zjawiskami przyrodniczymi
 • wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi  argumentami
 • wykorzystuje poznaną wiedzę  w sytuacjach praktycznych
 • wypowiada się poprawną polszczyzną

Kryteria oceny pracy w grupie

 • zaangażowanie w pracę grupy
 • realizacja wyznaczonego zadania
 • pełnione funkcje i role
 • rozumienie osobistej sytuacji w grupie
 • umiejętności pracy w grupie

Wymagania na poszczególne oceny:

 

niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Przeszkadza członkom grupy w pracy

Nie wykonuje wyznaczonej pracy w określonym czasie

Zajmuje się innymi sprawami

Nawet przy pomocy kolegów i nauczyciela nie wykonuje zadania

Nie wywiązuje się (lub rzadko) z powierzonych zadań i funkcji

Nie uświadamia sobie własnych trudności we współdziałaniu

Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupie

Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy

Czasami przeszkadza innym

Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań

Czasami nie wywiązuje się z pełnionych w grupie funkcji

Nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole

Rzadko  chwali wkład pracy innych

Nie szanuje zdania innych

Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować przynależności do danej grupy

Realizuje większość zadań sam

Zgodnie z predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie

Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pracy w grupie

Potrafi pochwalić kolegów za pracę  ale zdarza mu się również i ich krytyka

Jest zdyscyplinowany

Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

Wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie

Konsekwentnie wykonuje swoją pracę

Wykonuje zgodnie  z predyspozycjami przydzielone funkcje  ale próbuje  podejmować inne

Dostrzega swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować

Tolerancyjny

Docenia pracę innych

Zaangażowany w pracę w grupie

Wykazuje inicjatywę

Angażuje wszystkich do pracy

Pomaga kolegom mającym trudności

Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania

Przyjmuje na siebie wiele zadań

Zdyscyplinowany

Potrafi pokierować członkami zespołu

Pełni wiele funkcji

Potrafi wskazać swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie

Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine