Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

  1. Ocena celująca

-          Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

-          Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy.

-          Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.

-          Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości.

-          Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych i osiąga w nich sukcesy.

-          Podejmuje działalność literacką w różnych formach szkolnych, prezentując wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

  1. Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem dla klasy VI.

-          Jego wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

-          Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.

-          Biegle posługuje się słownikami oraz encyklopedią.

-          Samodzielnie sporządza notatki z lekcji.

-          Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki, określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.

-          Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

-          Ten sam fakt potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu i opowiadania.

-          W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.

-          Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, podejmuje próbę recenzji obejrzanego spektaklu teatralnego lub filmu.

-          Rozumie i poprawnie posługuje się terminami z zakresu wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat).

-          Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.

-          Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

-          Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich znaczenie i funkcję w zdaniu.

-          Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z przymiotnikami.

-          Rozpoznaje różne typy liczebników, określa ich formy gramatyczne i funkcję w zdaniu.

-          Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

-          Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

-          Omawia różne sposoby wyrażania orzeczenia, podmiotu, przydawki, dopełnienia.

-          Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności.

-          Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

-          Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.

-          Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.

-          Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.

-          Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.

  1. Ocena dobra

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI.

-          Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

-          Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.

-         Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu; charakterystyka z pogłębioną oceną postaci; sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.

-          Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

-          Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

-          Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.

-          Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

-          Wymienia rodzaje zaimków.

-          Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy.

-          Poprawnie stopniuje przymiotniki.

-          Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony.

-          Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu.

-          Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.

-          Tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności.

-          Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

-          Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych, będących różnymi częściami mowy.

-          Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

-          Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika.

-          Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

  1. Ocena dostateczna

Uczeń w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

-          W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

-    W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadaniem, opowiadaniem z dialogiem, streszczeniem, opisem, sprawozdaniem, charakterystyką, listem, zaproszeniem.

-          Jego technika czytania głośnego i cichego pozwala na zrozumienie tekstu.

-          Zna przewidziane programem gatunki literackie.

-          Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.

-          Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

-          Poprawia popełnione błędy przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.

-          Wyróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formy czasowników.

-          Określa funkcję czasowników w zdaniu.

-          Odmienia rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne; nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu.

-          Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki, liczebniki.

-          Stopniuje przymiotniki.

-          Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.

-          Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotu.

-          Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.

-          Nazywa części zdania (na łatwych przykładach).

-          Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

-          Wśród zdań złożonych wyróżnia zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

  1. Ocena dopuszczająca

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.

-          Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

-          Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

-          W wypowiedziach pisemnych popełnione błędy językowe, stylistyczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

-          Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

-          Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje w zdaniu.

-          Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych.

-          Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

-          Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

-          Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów o przejrzystej budowie, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

-          Nazywa typy formantów.

-          Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

6. Ocena niedostateczna

-       Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji, składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego.

-          Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadawalającym.

-          Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.

-          W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych.

-          Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine