Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI

Poniższa tabelka przedstawia kryteria oceny ucznia. Są one podane tylko orientacyjnie. Bardziej precyzyjne określenie kryteriów wymagałoby zamieszczenia wielu przykładów zadań, co spowodowałoby znaczne zwiększenie objętości tabeli, a tym samym uniemożliwiałoby praktyczne z niej korzystanie.

Znakiem + oznaczono w tabeli wymagania podstawowe. W skali ocen od 1 do 6 odpowiadają one ocenie dostatecznej. Uczeń piątkowy oprócz tych wymagań powinien spełniać wymagania wyższe oznaczone *. Nauczyciel, w zależności od tempa pracy ucznia, liczby popełnionych błędów i stopnia trudności rozwiązywanych przykładów, może w sposób elastyczny wystawić ocenę według przyjętej w szkole skali ocen.

Wymagania

Klasa

Nr standardu egzaminacyjnego
  IV V VI  
ARYTMETYKA        
         
Uczeń powinien umieć:        
         
dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe:       5.3/5.5
          bez przekraczania progu dziesiątkowego, +      
          z przekraczaniem progu dziesiątkowego; *      
         

Uczeń powinien umieć:

mnożyć i dzielić w pamięci liczby dwucyfrowe:

IV V VI

5.3/5.5

       przez 2 i przez 3, +      

       przez liczby dwucyfrowe;

*      
rozwiązywać i układać zadania tekstowe:       3.5/3.8/5.3/5.5
                jednodziałaniowe, +      
                wielodziałaniowe; *      
         
obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne:       3.5/5.3/5.5
             jednocyfrowe, +      
             jedno- i dwucyfrowe; * +    
         
obliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych * +   5.3/5.5
         
zaznaczać liczby na osi liczbowej i odczytywać współrzędne punktów na osi; +     3.6/5.5
         
zapisywać i odczytywać liczby:        
            do miliona, +     3.6/5.3/5.5
            do miliarda *      
         
porównywać liczby naturalne, posługując się znakami < i >; +     3.6/5.5
         
zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim:        
                do  100, +      
                do  4000; *      
         
         
posługiwać się zegarem i kalendarzem; +     3.1/5.3/5.5
         
         
dodawać i odejmować liczby naturalne sposobem pisemnym; +     3.6/5.3/5.5
         
         
mnożyć i dzielić liczby naturalne sposobem pisemnym:       5.3/5.5
       przez liczby jednocyfrowe, +      
       przez liczby dwucyfrowe; * +    
         
         
zamieniać jednostki, przykłady typu +     5.3/5.5
5m=500cm, 7kg=7000g;        
         
         
  IV V VI Nr standardu
Uczeń powinien umieć:        
         
zapisywać wielokrotności liczb i znajdować dzielniki liczb dwucyfrowych;   +   3.6
         
         
rozpoznawać (bez wykonywania dzielenia):       3.6
      liczby podzielne przez 2,5,10,   +    
      liczby podzielne przez 2,3,4,5,9,10,25,100;   +    
         
         
         
rozpoznawać liczby złożone i liczby pierwsze;   +   5.5
         
         
porównywać dwie liczby całkowite;   +   5.3/5.5
         
         
zaznaczać na osi liczbowej liczby całkowite i odczytywać współrzędne punktów;   +   5.5
         
         
dodawać i odejmować:       5.3/5.5
         dwie liczby całkowite,   +    
         kilka liczb całkowitych;   *    
         
         
obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują:       5.3/5.5
           liczby całkowite,     +  
           liczby wymierne;     *  
         
         
opisywać część figury za pomocą ułamka; +     5.3/5.5
         
         
porównywać dwa ułamki o liczniku 1 oraz dwa ułamki o jednakowych mianownikach; +     5.5
         
         
skracać i rozszerzać proste przykłady ułamków; +     5.5
         
         
porównywać dwa ułamki zwykłe; * +   5.5
         
zapisywać ułamki w postaci nieskracalnej; * +   5.5
         
         
sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika;   +   5.5
  IV V VI Nr standardu
Uczeń powinien umieć:        
         
zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie; * +   5.5
         

zaznaczać ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej;

  +   5.5
dodawać i odejmować dwa ułamki o jednakowych mianownikach;    +     5.3/5.5
         
dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i liczby mieszane;   +   5.3/5.5
         
obliczać  sumę, różnicę, iloczyn, iloraz dwóch liczb wymiernych;     + 5.3/5.5
         
obliczać kwadraty sześciany liczb;     + 5.3/5.5
         
zamieniać liczby dziesiętne na ułamki zwykłe; +     5.3/5.5
         
zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach 2,4,5,25 itp. Na ułamki dziesiętne; * +   5.3/5.5
         
porównywać dwa ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku; +     5.5
         
zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku;     + 5.3/5.5
         
zapisywać liczbę wymierną w postaci rozwinięcia dziesiętnego;     * 5.5
         
zamieniać jednostki-przykłady typu * +   5.3/5.5
1cm=0,01m, 35g=0,035 kg        
1kg125g=1,125kg        
         

dodawać i odejmować  w pamięci ułamki dziesiętne typu 0,2+0,3, 1,7-0,6

+

   

5.3/5.5

         
         
         
dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym; * +   5.3/5.5
         
mnożyć ułamki dziesiętne;   +   5.3/5.5
         

Uczeń powinien umieć:

dzielić ułamek dziesiętny:

IV V VI Nr  standardu
            przez liczbę naturalną,   +    
            przez ułamek dziesiętny;   *    
         
obliczać wartości wyrażeń, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne:       5.3/5.5
         jednodziałaniowych,   +    
        wielodziałaniowych,   *    
         
obliczać procent danej liczby*     * 5.3/5.5
         
odczytywać dane z tabeli i diagramów;     + 3.5/4.1/5.5
         
rysować diagramy;     * 3.5/4.1/5.5
         
korzystać z kalkulatora;     + 5.4/5.5
         
         
         

ELEMENTY ALGEBRY

Uczeń powinien umieć:

       
         
obliczać wartość prostego wyrażenia algebraicznego;     + 3.5
         
budować wyrażenia algebraiczne:       3.5
         proste przykłady (typu: liczba o 5 większa od                liczby a),     +  
         trudniejsze przykłady;     *  
         
przekształcać proste wyrażenia algebraiczne;     + 3.5
         
rozwiązywać równania:       3.5/5.5
       Typu x+53=85, 3x=21(zgadując rozwiązania) +      
       Typu 1+x=10-2x;     +  
         
         
rozwiązywać zadania tekstowe za  pomocą równań;     * 3.5/3.8/5.5
         
zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówności typu x≥-2 lub x< 1;     + 3.9
         
         
         
  IV V VI Nr standardu
Uczeń powinien umieć:        
         
Odczytywać w układzie współrzędnych punktu i zaznaczać punkt o danych współrzędnych*     * 5.5
         
Odczytywać dane z wykresu*     * 5.5
         
         

GEOMETRIA

Uczeń powinien umieć:

       
rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe i równoległe; +     5.5
         
rysować proste prostopadłe za pomocą ekierki; +     5.5
         
rysować proste równoległe za pomocą linijki i ekierki; *     5.5
         
konstruować trójkąt o danych bokach;     + 5.5
         
konstruować proste prostopadłe;     + 5.5
         
podzielić konstrukcyjnie odcinek i kąt na połowy;     * 5.5
         
konstruować proste równoległe, trójkąt o danym boku i dwóch kątach, trójkąt o danych dwóch bokach i kącie zawartym między nimi, równoległobok o danych bokach o danym kącie między bokami i danym kącie między bokami, niektóre kąty o zadanej mierze, np. 45stopnie;     * 5.5
         
         
mierzyć kąty i rysować kąty o zadanej mierze; * +   5.5
         
rozpoznawać i rysować za pomocą ekierki prostokąty i kwadraty; +     3.6/5.5
         
         
rysować okrąg o danym promieniu i o danej średnicy; +     5.5
         
rysować odcinki i prostokąty w skali 1:1, 2:1 i 1:2 +     5.5
         
obliczać na podstawie mapy i planu rzeczywistego odległości; *   + 3.5/5.3/5.5
         
obliczać pola prostokątów i kwadratów; +     5.3/5.5
         
  IV V VI Nr standardu
Uczeń powinien umieć:        
         
zamieniać jednostki pola;   *   5.3/5.5
         
obliczać obwody trójkątów i czworokatów;   +   5.3/5.5
         
obliczać miary kątów trójkąta, gdy dane są miary dwóch kątów lub gdy dana jest miara  jednego kąta w trójkącie równoramiennym;   +   5.5
         
obliczać pole trójkąta, równoległoboku i trapezu;   +   5.3/5.5
         
obliczać długości boków lub wysokości trójkąta, gdy dane jest pole i jedna z wysokości;     * 5.3/5.5
         
wskazywać osie symetrii figury*;     * 5.5
         
rozpoznawać bryły (graniastosłupy proste, walec, ostrosłup, stożek, kula);     + 3.6
         
rysować siatkę:       5.5
           prostopadłościanu, +      
           graniastosłupa prostego o podstawie np.        
              trójkąta prostokątnego czworokątnego,   +    
          graniastosłupa prostego czworokątnego,   *    
          ostrosłupa;     *  
         
         
obliczać:       5.3/5.5
         pole powierzchni prostopadłościanu, +      
         objętość prostopadłościanu,   +    
         pole powierzchni ostrosłupa;     +  
         
zamieniać jednostki objętości.   *   5.3/5.5
         
         

Kryteria oceniania

-stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiadomości są ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, wiadomości powiązane są ze sobą w systematyczny układ; uczeń rozumie pojęcie uogólnienia, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek pomocy nauczyciela, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, używa poprawnego języka matematycznego, swobodnie posługuje się terminologią, wypowiada się w sposób jasny i zwięzły, skondensowany,

- stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w sposób wyczerpujący opanował materiał programowy i posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie pojęcie uogólnia oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela, umiejętnie wykorzystuje posiadane wiadomości w teorii i praktyce, posługuje się poprawnym językiem, swobodnie stosuje terminologię matematyczna, wypowiada się w sposób jasny i zwięzły, skondensowany,

- stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, jego wiadomości powiązane są związkami logicznymi, uczeń poprawnie rozumie pojęcie uogólnia oraz wyjaśnia zjawiska pod wpływem wskazówek ze strony nauczyciela stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych o przeciętnym stopniu trudności, posługuje się poprawnym językiem matematycznym z niewielkimi usterkami stylistycznymi , podstawowe pojęcia i prawa potrafi wyrazić terminami naukowymi, wypowiada się językiem poprawnym o umiarkowanym stopniu zwięzłości,

- stopień dostateczny uczeń otrzymuje, który opanował treści podstawowe z zakresu materiału programowego, posiadane wiadomości łączy  związkami logicznymi, poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsza zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego wypowiada się w sposób niezwiędły,

- stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykazuje słabą znajomość nawet podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione bez związków logicznych między nimi, słabo rozumie i nie potrafi wyjaśnić zjawisk i uogólnień, nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, posługuje się językiem matematycznym w sposób nieporadny, popełnia liczne błędy,

- stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, wykazujący rażący brak wiadomości programowych, zaś posiadane wiadomości nie tworzą jedności logicznej, zupełnie nie rozumie uogólnień i kompletnie nie potrafi wyjaśnić jakichkolwiek zjawisk nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, nie umie zastosować wiedzy w praktyce, popełnia bardzo liczne błędy, ma duże trudności w posługiwaniu się językiem matematycznym, nie wykazuje najmniejszego zaangażowania w prace na lekcji.

Ocenianie odpowiedzi ustnych

Stopień Kryteria

Niedostateczny (1)

Dopuszczający (2)

 

Dostateczny (3)

Dobry (4)

Bardzo dobry (5)

Celujący (6)

Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów oceny pozytywnej.

Podczas wypowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i sposobie jej prezentowania, zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Uczeń zna, najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować, powiązać. Odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Występują liczne błędy rzeczowe i językowe.

Odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, dopuszczalne są jedynie nieliczne błędy. Uczeń nie wyczerpuje zagadnienia.

Odpowiedź wyczerpująca pod względem faktograficznym. Uczeń swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, wyciąga wnioski, dokonuje właściwej oceny. Treści nie wykraczają poza podstawy programowe.

Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza podstawy programowe, zawiera treści zaczerpnięte z literatury popularnonaukowej i zawiera własne oryginalne przemyślenia i oceny. 

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine